Pārdošanas noteikumi

Vispārējie nosacījumi

 1. Šie pārdošanas noteikumi ir spēkā starp airily.ee klientu (turpmāk tekstā – Klients) un e-veikala airily.ee (turpmāk tekstā - E-veikals) īpašnieka uzņēmumu “Airily OÜ” (turpmāk tekstā – Pārdevējs) saistītā ar tiesiskajām attiecībām, kas rodas, iegādājot preces (turpmāk tekstā – Preces) E-veikalā.
 2. Līgumslēdzējas puses savu attiecību regulēšanā vadās pēc Eiropas Savienības tiesību aktiem un E-veikala pārdošanas noteikumiem. 
 3. Pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā - Pārdošanas līgums) stājas spēkā uzreiz pēc tam, kad Klienta maksājums ir ienācis E-veikala bankas kontā.
 4. Strīdi, kas rodas starp Klientu un E-veikalu, tiek risināti pārrunu ceļā vai tiesā. 

Cenas

 1. Visas E-veikalā esošās cenas ir norādītas eiro un ietver pievienotās vērtības nodokli. Cenās nav iekļauti transporta izdevumi.
 2. Pārdevējam jebkurā laikā ir tiesības mainīt E-veikalā norādītās cenas.

Pasūtījuma noformēšana

 1. Izvēlieties sev piemērotas preces un pievienojiet tās iepirkumu grozam.
 2. Lai noformētu pasūtījumu, dodieties uz iepirkumu grozu.
 3. Aizpildiet personas datus un izvēlieties sev piemērotu transporta un maksāšanas veidu.
 4. Apstipriniet pasūtījumu un virzieties uz apmaksas lapu.

Preču transports

 1. Pēc pārdošanas noteikumu stāšanās spēkā, E-veikals pasūtījumu komplektē 1 darba dienas laikā, un piegādei nodod to loģistikas uzņēmumam.
 2. E-veikala mājaslapā norādītie piegādes termiņi ir spēkā no pārdošanas līguma spēkā stāšanās brīža.

Preču atgriešana

 1. E-veikalā iegādātajām precēm patērētājam fiziska persona ir spēkā 14 dienu atgriešanas tiesības.
 2. Atgrieztajām precēm ir jābūt visā komplektācijā.
 3. Lai izmantotu atgriešanas tiesības, Klientam 14 dienu laikā no sūtījuma saņemšanas dienas ir jānosūta atbilstoša satura iesniegums uz e-pasta adresi airilyinfo@gmail.com.
 4. Atkāpjoties no Līguma, Klientam 14 dienu laikā Preces ir jānosūta Pārdevējam.
 5. Pārdevējam ir pienākums 14 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas kompensēt samaksāto summu par atgrieztajām precēm uz to pašu norēķinu kontu, no kura notika apmaksa Pārdevējam.
 6. Klientam ir pienākums segt visus ar preču atgriešanu saistītos izdevumus.

Kaupade hoiustamine

 1. Hoiutasu kehtib kõikidele E-poest tehtud tellimustele.
 2. Hoiutasu hakatakse arvestama alates 8-ndast päevast pärast müügilepingu jõustumist ning hoiutasuks suuruseks on 1€ iga hoiustatava päeva eest.

Nepārvaramas varas apstākļi

 1. Pārdevējs neatbild par Klientam radītajiem zaudējumiem vai kavējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā.
 2. E-veikals neatbild par krāsu atšķirībām, kas radušās ekrāna uzstādījumu ietekmē.

Pretenziju iesniegšanas kārtība

 1. E-veikals ir atbildīgs par Klientam pārdoto preču neatbilstību pārdošanas noteikumiem vai trūkumiem, kas tiek atklāti līdz divu gadu laikā no preču nodošanas Klientam.
 2. Ja tiek atklāti trūkumi, Klientam vēlākais divu mēnešu laikā ir tiesības vērsties pie Pārdevēja, iesniedzot rēķinu, pamatojoties uz kuru, tika apmaksāta Preču iegāde.
 3. Ja E-veikalā iegādātajām precēm ir defekti, par kuriem ir atbildīgs E-veikals, tad Pārdevējs remontē vai aizvieto defektīvās preces. Ja preces nav iespējams salabot vai aizvietot, tad E-veikals pircējam atgriež visus ar pārdošanas līgumu saistītos maksājumus.
 4. Visas pretenzijas izskatīsim un ar Klientu sazināsimies 14 dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.

Personas datu aizsardzība

 1. E-veikals saistībā ar personas datu aizsardzību ievēro labu praksi un vadās pēc Personas datu aizsardzības likuma.

Autortiesības

 1. Viss intelektuālais īpašums Pārdevēja E-veikalā un sociālo mediju kanālos ir Pārdevēja īpašums, un tas ir aizsargāts ar Autortiesību likumu.
 2. Intelektuālā īpašuma izmantošana bez autora piekrišanas ir aizliegta.

Erimeelsuste ja vaidluste lahendamine

 1. Kliendi ja E-poe vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.
 2. Kui Müüja on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Müüja pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti kaudu või kohtule. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tehingu väärtus peab olema üle 20 euro. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.